Положення про головного позаштатного спеціаліста району

04.05.2017

Положення про головного позаштатного спеціаліста району

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
05.02.2009 № 26-о

1. Загальні положення

Це Положення визначає для головного позаштатного спеціаліста району (далі — Позаштатний спеціаліст) його повноваження, статус в органі управління охорони здоров’я району (міста), основні завдання, функції і матеріальне забезпечення його діяльності, взаємовідносини в системі охорони здоров’я України.

Позаштатний спеціаліст з однієї із лікарських спеціальностей є провідним фахівцем з цієї спеціальності у системі охорони здоров’я району (міста).

Покладання обов’язків Позаштатного спеціаліста і увільнення його від їх виконання проводиться за наказом керівника відповідного органу управління охорони здоров’я регіону за погодженням з головним позаштатним спеціалістом МОЗ АР Крим, обласним, міським позаштатним спеціаліста, управління охорони здоров’я обласної, Севастопольської і Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення Київської міських державних адміністрацій.

Позаштатний спеціаліст підпорядковується відповідному керівнику органу управління (відділу) охорони здоров’я району (міста), йому функціонально підпорядковуються профільні спеціалісти лікувально-профілактичних закладів району (міста).

Позаштатний спеціаліст у своїй роботі керується директивними документами, затвердженими МОЗ України, наказами і розпорядженнями керівників органів управління (відділу) охорони здоров’я регіону, району (міста), чинними законодавчими актами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

2. Кваліфікаційні вимоги

На посаду Позаштатного спеціаліста призначається провідний фахівець з відповідної спеціальності, що має повну вищу освіту за напрямом підготовки «Медицина», спеціалізацію, стаж роботи за основним фахом не менше 5 років та другу кваліфікаційну категорію.

3. Функції

Позаштатний спеціаліст:

3.1. Координувати діяльність окремих спеціалістів району (міста), з профільних питань.

3.2. Ініціювати роботу щодо пошуку нових ефективних методів діагностики і лікування з профільної спеціальності, вживати заходи, що спрямовані на впровадження досягнень в практику.

3.3. Надавати методичну допомогу і підтримку фахівцям відповідного профілю у районі (місті).

3.4. Брати участь у підготовці пропозицій, проектів управлінських рішень для керівництва охорони здоров’я з питань, що відносяться до компетенції Позаштатного спеціаліста, проектів наказів, розпоряджень, програм, створення реєстрів та баз даних профільної служби.

3.5. Планувати проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, нарад, тощо з профілактики, зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення від профільних захворювань.

3.6. Забезпечити обмін передовим досвідом у практичній роботі вітчизняних та закордонних фахівців.

3.7. За дорученням органу охорони здоров’я проводити експертні оцінки і давати висновки з усіх питань, що відносяться до компетенції Головного спеціаліста та відповідно до цього Положення.

3.8. Брати участь у проведенні перевірок якості надання медичної допомоги профільним хворим в умовах лікувально-профілактичних закладів району (міста), незалежно від їх підпорядкування та форми власності, за дорученням органу охорони здоров’я у встановленому порядку.

4. Обов’язки

Позаштатний спеціаліст:

4.1. Бере участь у роботі щодо створення реєстрів та баз даних з профільної служби.

4.2. Погоджує та щорічно подає у встановлений термін до МОЗ АР Крим (обласного управління охорони здоров’я) план проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тощо з профільної патології та тематику заходу для відповідного реєстру.

4.3. Бере участь у створенні стандартів та протоколів діагностики і лікування профільної патології.

4.4. Бере участь у проведенні щорічної підсумкової наради по профільній службі.

4.5. Бере участь у підготовці статистично-аналітичних довідників щодо стану здоров’я населення та якості надання медичної допомоги.

4.6. Здійснює планові виїзди до лікувально-профілактичних закладів району (міста), з метою аналізу діяльності служби і надання організаційно-методичної допомоги.

4.7. Координує роботу спеціалістів з профільної патології лікувально-профілактичних закладів району (міста).

4.8. Бере участь у реалізації комплексних планів з розвитку та вдосконаленню служби за профілем діяльності.

4.9. Бере участь в роботі органів управлінь охорони здоров’я щодо реалізації та контролю державних (національних) і регіональних програм у сфері охорони здоров’я.

4.10. Надає пропозиції стосовно Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, які можуть закуповувати заклади й установи охорони здоров’я, що повністю або частково фінансуються з місцевих бюджетів, інших переліків за дорученням керівництва. Надає пропозиції стосовно закупівель та раціонального використання медикаментів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та апаратури у профільній галузі, тощо.

4.11. Бере участь у розгляді звернень громадян, установ, закладів та організацій з питань діяльності профільної служби.

4.12. Бере участь у роботі виїзних шкіл для спеціалістів за участю провідних фахівців МОЗ, АМН України, обласних та міських.

4.13.  Здійснює планові виїзди до лікувально-профілактичних закладів відповідного району (міста), з метою аналізу діяльності служби і надання організаційно-методичної допомоги.

4.14. Готує плани профілактики, лікування, реабілітації та диспансеризації профільних хворих.

4.15. Бере участь в плануванні підвищення кваліфікації медичних кадрів.

4.16. Визначає якість і об’єм надання медичної (первинної, вторинної, спеціалізованої) допомоги населенню регіону за фахом, розробляє заходи щодо їх поліпшення.

4.17. Вивчає та формує потреби галузі в лікарських засобах, апаратурі, устаткуванні та виробах медичного призначення.

4.18. Подає результати аналізу стану медичної допомоги відповідного профілю головному спеціалісту МОЗ АР Крим (обласного управління охорони здоров’я) з висновками та пропозиціями щодо її поліпшення.

4.19.  Контролює стан медичного обліку та звітності в амбулаторно-поліклінічних закладах району (міста) за фахом.

4.20. Організовує і контролює профілактичну роботу, лікування, реабілітацію та диспансеризацію профільних хворих, роботу серед населення по формуванню здорового способу життя

4.21. Проводить щоквартальний аналіз недоліків діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації профільних хворих, за матеріалами аналізу визначає термін підвищення кваліфікації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою.

4.22. Приймає участь у реалізації комплексних заходів з розвитку та вдосконаленню служби за профілем діяльності.

5. Права

Позаштатний спеціаліст має право:

5.1. Отримувати необхідну інформацію та консультативну допомогу від органу управління охорони здоров’я, лікувально-профілактичних закладів і установ, учбових медичних закладів незалежно від форми їх власності, яка має відношення до напрямку діяльності Позаштатного спеціаліста за погодженням з керівництвом відповідних структур охорони здоров’я.

5.2. Залучати до рішення задач, вказівок і розпоряджень, які ставить керівництво МОЗ та управління охорони здоров’я, інших фахівців системи МОЗ України у встановленому порядку.

5.3. Брати участь в розробці проектів регіональних місцевих програм в галузі діагностики, профілактики, лікування профільних захворювань.

5.4. Подавати на розгляд керівництва охорони здоров’я району (міста) питання поліпшення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів, що здійснюють діяльність у галузі профілактики, діагностики та лікування профільних захворювань.

5.5. В установленому порядку користуватися державною статистичною звітністю.

5.6. Отримувати пільги, які обумовлені чинним законодавством України.

5.7. Контролювати виконання нормативно-правових актів з відповідної спеціальності в системі лікувально-профілактичних закладів району (міста).

5.8. У стосунках з медичними установами та закладами України та з міжнародними організаціями з питань, що стосуються профільної служби, виступати як офіційний представник територіального органу управління охорони здоров’я.

5.9. Погоджувати призначення та звільнення відповідних спеціалістів лікувально-профілактичних закладів району (міста) з профільної спеціальності.

5.10. Клопотати про застосування до спеціалістів профільної служби закладів охорони здоров’я району (міста) заохочень та стягнень.

5.11. Бути членом тимчасових робочих груп, які розглядають або вивчають профільні питання захворювань, тощо.

5.12. Брати участь у встановленому порядку в міжнародних та національних симпозіумах, конгресах, з’їздах, конференціях, роботі міжнародних організацій та центрів, діяльність яких відповідає характеру діяльності профільної служби району (міста).

5.13. Мати надбавку за виконання покладених на нього обов’язків у розмірі до 50% посадового окладу за основним місцем роботи на основі подання органу охорони здоров’я в межах виділених асигнувань.

5.14. Брати участь у проведені медичної експертизи та відбору профільних хворих на санаторно-курортне лікування.

5.15. Вносити пропозиції з:

— організаційно-методичних питань профілактики, діагностики та лікування захворювань за профілем;

— основних напрямків поточного і перспективного розвитку первинної і спеціалізованої медичної допомоги в районі (місті) з врахуванням потреби населення, досягнень медичної науки та впровадження їх у практику;

— щодо забезпечення галузі лікарськими засобами, апаратурою, устаткуванням та виробами медичного призначення;

— організації і проведення семінарів, нарад, конференцій, тощо;

— підготовки відповідних медичних кадрів та їх атестації.

6. Відповідальність

Головний спеціаліст несе відповідальність за достовірність, якість підготовки та терміни подачі необхідної інформації, за рівень організації та якість проведення заходів, спрямованих на покращення надання медичної допомоги населенню України, а також за виконання цього Положення та чинного законодавства України.

Підготовлено за матеріалами http://www.moz.gov.ua